Menu
Obec Vieska
obecVieska

Ochrana lesov a prírody pre požiarmi

Ochrana lesov a prírody pre požiarmi 1

Ochrana lesov a prírody pre požiarmi

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
v roku 2023 - upozornenie

 

            Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Streda vychádzajúc z vlastných poznatkov ako aj zo štatistických údajov požiarovosti Vás žiada o prijatie vlastných opatrení, ktoré sú smerované na vylúčenie takých požiarov, ktoré každoročne pustošia našu prírodu a životné prostredie.

Najväčším nebezpečenstvom pre vznik požiarov v prírodnom prostredí je zakladanie ohňov v lesoch, vetrolamoch a v ich tesnej blízkosti, odhadzovanie horiacich zápaliek a cigariet do suchej trávy. Možno konštatovať, že hlavnými príčinami väčšiny požiarov je porušovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, alebo neznalosť predpisov a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým  nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

 

Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení, ktoré sú zamerané
na ochranu lesov pred požiarmi obce musia vychádzať z ustanovení a z požiadaviek uvedených
v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

Obce musia plniť tieto úlohy súvisiace so zabezpečovaním ochrany lesov
pred požiarmi:

 

 1. prerokovať v orgánoch obce úlohy, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia ochrany lesov
  pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných predpisov, najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vydá štatutár pokyn, ktorý obsahuje: podmienky protipožiarnej bezpečnosti na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zloženie a vybavenie protipožiarnych hliadok,
 2. zabezpečiť prostriedky na zdolávanie požiaru,
 3. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj technický stav a celkovú pripravenosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti
  v súlade s § 29 vyhl. MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách  (aby mohol byť vykonaný účinný a prvotný zásah vlastnou hasičskou technikou),
 4. preveriť spracovanie a aktuálnosť jestvujúcej dokumentácie ochrany pred požiarmi, ako aj činnosť ohlasovne požiarov v obci,
 5. vykonávať hliadkovaciu činnosť, pri ktorej môžu využívať zriadené kontrolné skupiny obce, preventivárov obce,
 6. zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi najmä v spolupráci s orgánmi štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a ďalšími záujmovými združeniami, ktoré majú aktivity zamerané na ochranu prírody,
 7. informovať verejnosť o negatívnych javoch spojených s vypaľovaním porastov, spaľovaním horľavých látok na miestach, kde by sa mohol rozšíriť požiar a pod., pri tomto je potrebné využiť všetky dostupné masovokomunikačné prostriedky.

 

Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave denne na svojej webovej stránke www.shmu.sk v časti Meteorologické spravodajstvo zverejňuje index požiarneho nebezpečenstva, ktorý je členený na 5 stupňov. Podrobnosti o stanovení stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch a vyhlasovanie výstrahy na dosiahnutie 4. a 5. stupňa (t.j. vysokého
a veľmi vysokého stupňa) sú uverejňované na citovanej webovej stránke SHMU v rámci predpovede počasia. Krátka formulácia výstrahy v prípade potreby bude uverejňovaná aj
v hlavných správach o počasí. Aj touto formou podané informácie majú slúžiť na včasné odhalenie potenciálnych miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov.

 

Požiarne nebezpečenstvo lesov je:

1. veľmi nízke,  2. nízke, 3. stredné, 4. vysoké, 5. veľmi vysoké.

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede môže vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru po konzultácii s miestne príslušným obvodným lesným úradom. Fotokópie o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú zverejnené na úradnej tabuli aj OR HaZZ aj obvodného lesného úradu.

VYHLÁSENIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zašle OR HaZZ
v Dunajskej Strede mailovou poštou všetkým obecným a mestským úradom v územnom obvode.

Toto VYHLÁSENIE musí každý obecný a mestský úrad zverejniť na úradnej tabuli počas celého času trvania vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru až do odvolania.

Odvolanie VYHLÁSENIA času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru musí byť uskutočnené opäť písomnou formou a to OR HaZZ v Dunajskej Strede.

Všetky obecné a mestské úrady v pôsobnosti OR HaZZ budú opäť mailovou poštou informované o odvolaní vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
s presným dátumom odvolania a zároveň požiadané, aby príslušné vyhlásenie zvesili
z úradnej tabule
.

 

Fyzická osoba - občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

 

Vyzývame obce, aby preventívno-výchovne pôsobili smerom k verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, zároveň včas a priamo pôsobili na návštevníkov lesa
pri konaní rôznych turistických akcii alebo pri organizovaní výchovno-informačných akcií deti a mládeže v prírode, najmä v lese a tak predchádzali zbytočným lesným požiarom a škodám,
ku ktorým by mohlo nedbalým konaním v dôsledku nedostatočného vedomia dôjsť.

Pôsobením preventívno-výchovnej činnosti k občanom, mládeži a návštevníkom lesa
v značnej miere môžeme ovplyvniť tohtoročnú štatistiku požiarov lesných porastov.

Na ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať štátne i neštátne subjekty, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a najmä v lese a v tesnej blízkosti lesných porastov.

 

Veľmi by nás potešilo, keby ochrana lesov pred požiarmi nebola len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale stala sa záležitosťou všetkých občanov.

 

 

 

 

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
v roku 2023 - upozornenie

 

 

Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu
z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

 

Pohľad do kalendára nás upozorňuje, že sa opäť blíži jarné obdobie, ktoré je typické pre aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia.  Aj napriek tomu,  že  väčšina z nás  má kladný vzťah k prírode, ešte stále sa medzi

nami nájdu „niekoľkí“, ktorým až tak nezáleží na našej prírode a práve v dôsledku konania aj takýchto našich spoluobčanov každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody menšieho, ale aj značného rozsahu. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu             s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať
i niekoľko rokov.

 

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

 

Fyzická osoba - občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

 

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

 

Veľmi by nás potešilo, keby ochrana lesov pred požiarmi nebola len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale stala sa záležitosťou všetkých občanov.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 16. 3. 2023 14:23
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 3. 2023 14:27

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
oblačno 30 °C 18 °C
štvrtok 25. 7. jasná obloha 28/16 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 31/14 °C
sobota 27. 7. takmer jasno 37/17 °C

Rýchle kontakty